۰۳۱۳۷۷۷۳۰۸۸

مشاوره رایگان آموزشی

600

دوره آموزشی

2400

دانش پذیر

98%

رضایت

55

استاد

با سابقه چند ساله فضایی ایده آل جهت استفاده کارآموزان و دانشجویان برای کسب مهارت و دانش بیشتر و بستری مناسب جهت صاحبان ایده، متخصصین فن، مدرسین و مدیرانی است که در زمینه های گوناگونی شامل صنعت و فن مجال ارائه دانش و تجربیات خود را دارند. درگذر زمان، این سازمان دانش-فن بنیاد همواره زیرساختی مناسب برای ارتقا و به روز کردن دانش و مهارت کارآموزان در راستای نیازهای جدید و به روز جامعه بوده است. این سیاست و خط مشی، مدیریت را بر آن داشت تا گام را از اغنای نیازهای روز فراتر نهاده و با چشم اندازی وسیع تر، به پیش بینی چالش های محتمل در آینده بپردازد و تهدیدهای احتمالی را به فرصتی برای ارتقا سیستم آموزش و ارائه خدمات به فن جویان تبدیل کند.